Peťovský mlyn - Originally water-driven mill from beginning of 19th century, later rebuilt to wood gas engine drive. It is situated on border with Hungary near river Ipeľ 17 km SE from Veľký Krtíš.
Pôvodne vodný mlyn zo začiatku 19. stor. neskôr prebudovaný na pohon motorom na drevný plyn. Nachádza sa pri hraničnej rieke Ipeľ 17 km JV od Veľkého Krtíša.

Township / obec:
District / okres:

Peťov
Veľký Krtíš
May 2016


wood gas engine, water turbine and gear
motor na drevný plyn, vodná turbína a prevod
(Oct 2006)ex-customs office, temporary tourist border crossing
bývalý colný úrad, cezhraničný turistický chodník
(Oct 2006)
Peťovský mlyn (Jul 2005)


the wood gas engine and gear over the water turbine
motor na drevný plyn a prevod nad vodnou turbínou
(Jul 2005)


surraondings - river Ipeľ, ex-customs office and ex-bridge leading to Hungary
okolie - Ipeľ, bývalý colný úrad, bývalý most do Maďarska
(Jul 2005)
the mill, wood gas developper
mlyn, vývojník drevného plynu
(May 2004)


surraondings, view to Hungarian side of Ipeľ in place where used to be a bridge
okolie, pohľad na druhú stranu Ipľa v mieste niekdajšieho mosta
(May 2004)

exterior, details of the wood gas engine / exteriér, detaily motora na drevný plyn
wood gas developper, upper view on the wooden gear above the water turbine / vývojník drevného plynu a pohľad zhora na drevený prevod vodnej turbíny
(Oct 2003)interior - falling-apart floors, machinery
interiér - rozpadávajúce sa podlahy, strojové vybavenie
(Oct 2003)
Peťovský mlyn (Mar 1999)


some older pictures from archive